эдийн засгийн цагдаа
мөнгө санхүү, зээл, өр авлагатай холбоотой асуудлаар дагнан ажиллах цагдаагийн ажилтан