эдийн засгийн хямрал
эдийн засгийн үйл ажиллагаа, гадаад ба дотоод хүчин зүйлээс болж ард түмний амьдрал доройтон, улс орны хөгжил зогсонги байдалд орох байдал