эдийн засгийн гэмт хэрэг
улсын болон бусдын эд зүйл, мөнгө төгрөгийг зүй бусаар авч ашигласан мөнгө санхүүтэй холбоотой хэрэг