эд хүргэх
/ хуучирсан /
бусдад бэлэг дурсгал болгож эд агуурс өгөх