эд бараа

хүний эдлэх, хэрэглэх зүйлийн ерөнхий нэр