ЭВДЭГЧ

1. Эвдэх үйлийн эзэн - Би хойд нэгэн төрөлдөө, чиний шашныг эвдэгч нэгэн их хүчит хаан болон төрөх болтугай хэмээн дэлгэрэнгүй... Саган сэцэн. Эрдэнийн товч., хэв журам эвдэгч (хэв журмыг сахидаггүй, танхай хүн);


2. Хүмүүсийг эв түнжингүй болгогч: эвийг эвдэгч (хүмүүсийг элдэв муу үгээр ятгаж, бусдад итгэлгүй болгодог муу санаатай хүн).

хэв журам эвдэгч хэв журмыг сахидаггүй, танхай хүн
эвийг эвдэгч хүмүүсийг элдэв муу үгээр ятгаж, бусдад итгэлгүй болгодог муу санаатай хүн