хэв журам эвдэгч
хэв журмыг сахидаггүй, танхай хүн