эвийг эвдэгч
хүмүүсийг элдэв муу үгээр ятгаж, бусдад итгэлгүй болгодог муу санаатай хүн