ШАЛТГААНТ

Шалтгаан бүхий: шалтгаант холбоо (уялдаат холбоо бүхий).