ЧИЙР III

Чийрэг, чадмаг, сүр жавхлантай байдал.

Ижил үг:

ЧИЙР I

ЧИЙР II: