ЧИЙРЛЭХ II

Чийртэй болох, чийр бүхий болох.

Ижил үг:

ЧИЙРЛЭХ I