ЧИЙРЭГ

Хатуу бат, хүчирхэг чадалтай, эрүүл: чийрэг биетэй (эрүүл, чадалтай биетэй), булиа дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (хүчирхэг бадриун), идэр чийрэг [хоршоо] (залуу насны ид хавтай, өлчир байдал), өсвөр чийрэг [хоршоо] (бага хүүхэд өвчин эмгэггүй өсөн торних байдал), хатуу чийрэг [хоршоо] (хатуу бат), эрүүл чийрэг [хоршоо] (өвчин эмгэггүй, хүч тэнхээтэй) - Эрүүл болоод чийрэг. Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., чийрэг тэнхлүүн [хоршоо] (эрүүл чийрэг) - Төдий хааны гэгээн Тайзугийн бие хэдий чийрэг тэнхлүүн боловч нас сүүдэр өндөр гарсанд хол цэрэг аянд мордохыг баахан зогссугай хэмээнэ. В.Инжаннаши. Хөх судар.

чийрэг биетэй эрүүл, чадалтай биетэй
чийрэг тамирчин эрүүл, чадалтай тамирчин
булиа чийрэг хүчирхэг бадриун
идэр чийрэг залуу насны ид хавтай, өлчир байдал
өсвөр чийрэг бага хүүхэд өвчин эмгэггүй өсөн торних байдал
хатуу чийрэг хатуу бат
эрүүл чийрэг өвчин эмгэггүй, хүч тэнхээтэй
чийрэг тэнхлүүн эрүүл чийрэг