ЧИЙРЛЭХ I

Амьтны явсан мөр гарах.

Ижил үг:

ЧИЙРЛЭХ II