ЧИЙРГҮЙ

Чийр байхгүй, чийр үгүй: чихэнд чийргүй (чихэнд чийр үгүй).