ЦАТГАЛАНДУУ

Цатгалан байрын: цатгаландуу нохой (цатгалан байрын, цатгалан байдалтай нохой).