ЦАХИЛАХ I

Хэтийг байн байн цахих - Аав тамхиа асаахаар, хэтээ цахилав. И.Дамбажав. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАХИЛАХ II

ЦАХИЛАХ III