ЦАХИЛГААНТАХ

Морь малын нүдний аньсаганы дотор мөгөөрс мэт түнтгэр хатуу юм ургах нэгэн зүйл өвчин.