ЦАХИЛГААНЖУУЛАЛТ

Цахилгаанжуулах үйлийн үр дүнг заасан нэр: цахилгаанжуулалт муутай (цахилгаанжуулах үйл явц муу), дэлгэрэнгүй...

цахилгаанжуулалт муутай цахилгаанжуулах үйл явц муу
цахилгаанжуулалт сайтай цахилгаанжуулах үйл явц сайн