ЦАХДУУЛАХ

1. Цахаар юм тулуулах;


2. Цахад юм өлгүүлэх.