ЦАРГИА

Хатуу хахирган дууны байдал: царгиа дуутай (хатуу хахирган дуутай), царгиа хүйтэн дэлгэрэнгүй...