ЦАРГИАХАН

Нэлээд царгиа: царгиахан дуутай (нэлээд царгиа дуутай).