ЦАРГИАТАХ

Хүн, амьтны дуу хоолойн хатуу хахирган сонстох: дуу нь царгиатах (дуу нь хатуу хахирган