хөх зангирах
уураг хөхөндөө удсанаас зангирах, сүү нь гарахгүй болох