хөх тарлан
хөх дэвсгэр дээр цагаан өнгө холилдсон зүсэм