БАЛЧИР

1. Нас бага, нялх: балчир хүүхэд (а. Нэгээс гурав хүртэлх бага насны хүүхэд; б. [шилжсэн] гэнэн бага, дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Гэнэн, туршлага дутмаг: балчир бодол (гэнэн бодол);
3. Ухвар мөчид, алсын хараагүй, богино бодолтой: балчир бодолтой хүн (богино ухаантай, ухаан муу хүн).

балчир хүүхэд

а. Нэгээс гурав хүртэлх бага насны хүүхэд; б. [шилжсэн] гэнэн бага, туршлагагүй хүн

балчир бага~бага балчир бага жаахан
балчир нялх~нялх балчир бага жаахан, нярай
балчир бодол гэнэн бодол
балчир бодолтой хүн

богино ухаантай, ухаан муу хүн