балчир бодолтой хүн

богино ухаантай, ухаан муу хүн