БАЛЧИХ II

Юмыг байн байн баллах: баллуураар балчих (баллуураар байн байн баллах), харандаагаар дэлгэрэнгүй... (харандаагаар байн байн баллан дарах).

баллуураар балчих баллуураар байн байн баллах
харандаагаар балчих харандаагаар байн байн баллан дарах
Ижил үг:

БАЛЧИХ I

БАЛЧИХ III

БАЛЧИХ IV