БАЛЬДУУ

Бальдсан байдалтай: бальдуу баян (бийлэгжүү баян).