балчир хүүхэд

а. Нэгээс гурав хүртэлх бага насны хүүхэд; б. [шилжсэн] гэнэн бага, туршлагагүй хүн