БАЛХГАНАХ

Балхгар бүдүүн өргөн юм огцом давтагдан хөдлөх: балхганан гүйх (балхгар бүдүүн хүн, амьтан