БАЛЦАЛЗАХ

Балцгар тарган хүн, амьтан байн байн хөдлөх.