БАЛЦГАРДУУ

Балцгар маягийн, балцгар байрын - Гар хуруу нь богино балцгардуу. Л.Одончимэд. дэлгэрэнгүй...