БАЛЦАС :

балцас балцас хийх (балцгар юмны байн байн хөдлөх).