БАЛЦГАНАХ

Балцгар бүдүүн том биет үргэлжлэн хөдлөх: балцганан явах (балцгар амьтны балцас балцас хийх).