БАЙРГҮЙ I

1. Ул суурь муутай, тогтворгүй: байргүй зан ааль (тогтворгүй зан ааль) - Аашлах зан нь мий мэт дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл;


2. Тодорхой үзэл бодолгүй.

Ижил үг:

БАЙРГҮЙ II