ХАВЧИГЧ

1. Хавчих хэрэгсэл;


2. [шилжсэн] Хяхан гадуурхагч: шүүмжлэлийг хавчигч (шүүмжилсэн этгээдийг гадуурхагч, шүүмжлэлийг гадуурхагч).