ХАВЧИГДМАЛ

1. Нэгэнт хавчигдсан юм;


2. Эрх чөлөөгүй, хязгаарлагдмал: хавчигдмал байдал (хавчигдсан, боогдсон байдал).