хавсаргын өрх
/ хуучирсан /
өртөөний алба залгуулахад хүч хавсрахаар томилогдсон өрх