ХАВСАРГАТ I

Хамжаа, хавсрал бүхий.

Ижил үг:

ХАВСАРГАТ II