ФОСФОРЛОГ

Фосфор ихтэй: фосфорлог гэрэл (зарим бодисын үрэлт, хэлбэлзэл, гэрэл, илч, цахилгаан долгион зэргээс гардаг гэрэл).