ФРАКЦЛАХ

Нам, улс төрийн бүлгүүдийн дотор дахин бүлэглэл үүсэх.