ФУНКЦ

1. Хамааран хувьсах хэмжигдэхүүн;


2. Үйл ажиллагаа.