Х

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн хорин тав дахь үсэг.