ХААГДАЛ

1. Хаагдах үйлийн нэр: хаагдал боогдол [хоршоо] (юманд хоригдон чөлөөтэй бус байх нь);


2. Өтгөн гарахгүй болох нэгэн өвчин.

хаагдал боогдол юманд хоригдон чөлөөтэй бус байх нь