ХААГДМАЛ

Нэгэнт хаагдсан юм: хаагдмал байдал (а. Бусадтай чөлөөтэй бус харьцдаг зан авир; б. Мэдээллийн чөлөөт дэлгэрэнгүй...

хаагдмал байдал а. Бусадтай чөлөөтэй бус харьцдаг зан авир; б. Мэдээллийн чөлөөт бус байдал
хаагдмал орчин нийтэд нээлттэй бус орчин