ХААГЧ II

Алба хашигч, албан үүрэг гүйцэтгэгч: албан хаагч (албан үүрэг гүйцэтгэгч) - Танайд нэг албан дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгор зул., төрийн албан хаагч (төрийн албан үүрэг гүйцэтгэгч), цэргийн албан хаагч (цэргийн албан үүрэг гүйцэтгэгч).

албан хаагч албан үүрэг гүйцэтгэгч
төрийн албан хаагч төрийн албан үүрэг гүйцэтгэгч
цэргийн албан хаагч цэргийн албан үүрэг гүйцэтгэгч
Ижил үг:

ХААГЧ I