ХААДАЙЛАХ

Хаадайгаар хаах, нэмнэх: ингэ хаадайлах (сая ботголсон ингэний бөгсийг хаадайгаар нэмнэх).