ХААДАС II

Хаалт, халх, юмыг халхалж далдлах хэрэгсэл.

Ижил үг:

ХААДАС I:

ХААДАС III