ХААДГАНУУЛАХ

1. Хаадгар хүнийг хаадга хаадга хийлгэх;


2. [шилжсэн] Хаадганах занг нь хөдөлгөх.