ХААЗ I

Идээшиж дассан нутаг бэлчээр.

Ижил үг:

ХААЗ II